Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Tagged Under: ,

Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ngoài mặt tươi cười, dao giấu sau lưng.

  • Share The Gag


  • Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.

    ICOLOZ - Những bức tranh suy ngẫm. 
    Câu nói bất hủ, bức tranh suy ngẫm

    0 nhận xét:

    Đăng nhận xét